top of page

אסטרטגיות להשפעה חברתית

על חברה אזרחית ואסטרטגיות להשפעה חברתית

חברה אזרחית

ניהול חברתי זה מקצוע

על התפיסה של ניהול השפעה חברתית, תפיסת התפקיד של המנהל/ת החברתי/ת ומרכיבי התפקיד המאפיינים.

מה ארגונים חברתיים צריכים כדי לעשות קפיצת מדרגה?

כהן רונן, ר., שחר ח., סמבירא, ג. (2008). "אבני דרך" – תוכנית לחיזוק ארגונים באזורי עימות: סקירה וניתוח השלבים המרכזיים. חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל, ב'(2): 107-118.

רשתות חברתיות אינטרנטיות וחברה אזרחית בישראל. פוקס, ע., סמבירא, ג. (2007). חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל, א'(2): 97-102.

ניהול השקעה חברתית - המאמר מתאר מודל מומלץ לקבלת החלטות בהקמת קרן משפחתית

סמבירא, ג. (2008).

"תכנית ברורה תאיר רעיונך": תהליך קבלת החלטות בהקמת קרן משפחתית – ניתוח מקרה. חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל. ב'(1) 137-143.

שכרם של מנהלים בעמותות נמוך מדי

מנהלי העמותות מעסיקים מאות עובדים ומנהלים תקציבי ענק כדי לספק לכולנו שירותים חברתיים טובים יותר, אז למה שכרם דומה לשכר של דרג ביניים בחברה בינונית?

אסטרטגיות להשפעה חברתית

תכניות של החברה האזרחית במערכת החינוך – מקרה בוחן של הסדרה משותפת. המאמר מדגים תהליך של עיצוב מדיניות בתהליך שמשתף את כלל הגורמים השותפים למימוש המדיניות ממשרד החינוך, רשויות מקומיות, המגזר השלישי, המגזר העסקי ועוד.

לכונן שיח בין מגזרי בישראל – השנה הראשונה.לבל, ש. וינהבר, ב. קידר, י. סמבירא, ג. חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל. ג'(1). המאמר מתאר את השנה הראשונה של השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה ועיצוב המדיניות הממשלתית לשיח בין מגזרי, מנקודת מבט של הצוות המלווה בתהליך.

bottom of page