top of page
WhatsApp Image 2024-03-13 at 15.54_edited.jpg

סבתא טוני
היתה אומרת

על מסורתיות וטוב משותף

טוב משותף

טוב משותף לפי סבתא טוני

מי היה יותר ליברלי - סבתא טוני כלפי הליברליזם או הליברליזם כלפי סבתא טוני? האם אפשר לפתח גישה חברתית שתיקח את הטוב מעולמות המשמעות השונים? סבתא טוני נולדה גדלה והתחנכה בטריפולי, והביאה איתה תרבות, מסורת וערכים, שאינם "נמוכים" מאלה שמציע הליברליזם ועשויים לסייע לנו בהסדרים החברתיים בין הקהילות בישראל.

תנאים לטוב משותף - מכון שחרית

12 תמות שעלו משיחות עם נשות ואנשי שחרית כתנאים למימוש טוב משותף בישראל

פרופ' יפעת ביטון ואני שוחחנו עם גל גבאי על מסעודה משדרות

קרא עוד

מכולם מפחדים מכולם לעבר הטוב מכל העולמות – תשתית רעיונית ועקרונות יסוד לחיים יחד

ד"ר מירב נקר-סדי וד"ר גלי סמבירא בתיאוריה מן השדה שפותחה במרכז לחיות יחד

שאלות שהן תשובות בדרך לחיות יחד

סימני הדרך של לחיות יחד הם סדרת שאלות שעצם העיסוק בהן מכוון לחיים יחד

המדריך למרחב המשותף

מבוסס על אירועים, חוויות ותובנות של כוח המשימה – לחיות יחד

ראיון בתכנית עושים סדר על תכנית 120

תכנית 120 מאתרת את העתודה הפוליטית מכלל הקהילות בישראל ומבקשת לעצב יחד עם המשתתפות והמשתתפים רעיונות ובריתות של טוב משותף.

סבתא טוני היתה אומרת - מסורתיות ומרוקו

מהו חינוך מסורתי?

בין חינוך דתי לבין חינוך חילוני - שיחה עם בתאל קולמן על חינוך מסורתי.

על חינוך ששואב ערכים וידע מהמסורות השונות בחברה הישראלית.

תיקחי רק את הדברים הטובים

בעקבות פרשת ופרישת ח"כ גואטה, יש דרך לחיות בין עולמות משמעות שונים.

גברת סמבירא הולכת לפלסטינה - ציונות לפי סבתא טוני

דברים שאמרתי בהשקת הספר קול התור, בעריכת אופיר טובול

משפחה, קונקרטיות, נאמנות, רצף והמשכיות המסורתיות לפי סבתא טוני

דברים שאמרתי בכנס החינוך המשלב של משרד החינוך.

בראיון לחן סרור ארצי על השקת השדולה המסורתית בכנסת:

"לציונות הדתית יש את המערכת שלה, לחרדים ולערבים יש את החוזה שלהם, לחילונים בוודאי. זהויות הגשר בין הקבוצות הללו, מי שיכולים לעשות את החיבורים – לא קיבלו הכרה. בעיניי אלו המסורתיים, ומבחינות רבות גם יוצאי ברית המועצות. אנחנו לא רוצים לייצר עוד בדלנות, אלא תפיסה שמחברת בין קבוצות שונות. תפיסה היברידית. למשל השאלות הדיכוטומיות "יהודית או דמוקרטית?" "האם להפריד או לא להפריד דת ומדינה?" הן שאלות שאדם מסורתי בכלל לא מבין למה הן נשאלות. הרי יש מאה מודלים באמצע בין כן או לא. בזמן העבודות על גשר יהודית בשבת צולמו שם הפועלים כשהם עושים קידוש. מבחינתי זה הפוסטר של המסורתיות. בכל רעיון יש את המומחים – שמתמקצעים בנושא, ויש את מסלולי החובבים. המסורתיים הם 'מסלול חובבים'– פחות אכיפה וסלקציה, יותר מתינות והרחבת האפשרויות, ובעיקר מקום מרכזי של חיבה, של אהבה. אלו מה שהופכים דרך חיים לאפשרית".

אנחנו לא הסלקטורים של המסורתיות

דברים שאמרתי בהשקת הרשת המסורתית

bottom of page